Regulamin zawodów EMTB.pl

Organizator i cel

§1

 1. Organizatorem zawodów jest Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233.
 2. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są:

Maciej Pająk maciej.pajak@emtb.pl 781 995 054

MichałJurewicz michal.jurewicz@emtb.pl 

  Strona zawodów zawierająca bieżące informacje na ich temat, a także niniejszy regulamin zamieszczona jest pod adresem www.emtb.pl w zakładce „zawody”.

§2

 1. Celem cyklu zawodów jest:

• Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej w Polsce. • Promowanie istniejących regionalnych szlaków rowerowych, miejscowości i baz turystycznych. • Inspirowanie do rozwoju i tworzenia nowych tras rowerowych. • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. •Wprowadzanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

 1. Zawody mają charakter zawodów amatorskich.

 

Warunki uczestnictwa w zawodach

§3

 1. W zawodach uczestniczyć mogę osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynność prawnych muszą przedstawić pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do startu w zawodach. Zgoda musi obejmować poszczególne zawody lub cały ich  cykl.

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

- rejestracja wraz z udostępnieniem wymaganych danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby zawodów,

 • wniesienie opłaty startowej i wypożyczenie chipa

- akceptacja niniejszego regulaminu, – w przypadku osób o jakich mowa w §3 – przedstawienia wskazanych tam dokumentów.

§5

 1. Rejestracja odbywa się:
 1. poprzez formularz udostępniony w internecie pod adresem www.enduro.emtb.pl,
 2. Zgłoszenie i wypełnienie formularza w Biurze Zawodów.
 1. Biuro zawodów otwarte jest każdorazowo w dniu zawodów. Szczegóły dotyczące jego funkcjonowania podawane są każdorazowo na stronie www.
 2. Podczas rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko, – datę urodzenia, – adres zamieszkania, – telefon i mail kontaktowy,   4. Odmowa podania w/w danych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia uczestnictwo w zawodach. 5. Kontakt organizatora z uczestnikami odbywa się przede wszystkim poprzez podany adres poczty elektronicznej. 6. Limit osób startujących w zawodach wynosi 130 miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo powiększenia limitu o dodatkowe miejsca, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.

§6

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru w szczególności wyposażonego w dwa sprawne hamulce: jeden przedniego i jeden tylnego koła.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku, który obowiązany jest nosić przez cały czas poruszania się na rowerze.
 3. Podczas poruszania się na rowerze kask powinien mieć zapięte wszystkie przewidziane przez producenta zabezpieczenia, w szczególności pasek powinien być zapięty pod brodą.
 4. Uczestnik nie posiadający kasku nie jest dopuszczany do zawodów. Uiszczone przez niego wpłaty nie są zwracane. W klasyfikacji zawodnik ujęty jest jako osoba, która nie przystąpiła do  zawodów (DNS).
 5. Uczestnik, który nie posiada prawidłowo nałożonego kasku podczas poruszania się na rowerze objęty jest karą polegająca na doliczeniu 10 minut do jego ogólnego czasu przejazdu.
 6. Organizator zaleca stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci wszelkiego rodzaju ochraniaczy.
 7. Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW.

 

Opłaty i świadczenia

§7 

 1. Opłaty z tytułu uczestnictwa w zawodach wnoszone są w następujący sposób:
 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej transferuj.pl – forma dostępna tylko w przypadku rejestracji za pośrednictwem strony internetowej,
 2. Poprzez dokonanie wpłaty gotówkowej w Biurze Zawodów.

 

 1. Zasady i regulamin płatności w systemie transferuj.pl dostępny jest pod adresem https://transferuj.pl/umowy.html
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przebiegu płatności w ramach systemu transferuj.pl jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów stąd wynikłych Organizator deklaruje współprace z uczestnikiem i dołożenie wszelkich starań w celu dopuszczenia go do zawodów. Warunkiem powyższego jest zgłoszenie reklamacji w formie mailowej na adres poczty elektronicznej info@emtb.pl lub listownie na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni – w przypadku reklamacji zgłoszonych pocztą elektroniczną lub 14 dni w przypadku reklamacji złożonych listownie.
 4. Opłaty wynoszą:
 1. 90 zł w przypadku dokonania płatności: do 20 maja 2016 w przypadku zawodów w Mieroszowie oraz do 17 czerwca w przypadku Szklarskiej Poręby.
 2. 135 zł w przypadku dokonania wpłaty do dwóch dni przed datą zawodów,
 3. 160 zł w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 1. W przypadku płatności wymienionych w ust 5 lit a) i b) decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.
 2. Podane kwoty są kwotami brutto.
 3. Na życzenie uczestnika organizator potwierdza uiszczenie wpłaty poprzez wystawienie rachunku.
 4. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest wypożyczenie czytnika do mierzenia czasu przejazdu. Kaucja w wysokości 20 zł za wypożyczenie czytnika wpłacana jest w biurze zawodów podczas wypożyczania czipa, a zwracana jest w chwili jego oddania organizatorowi.
 5. W ramach opłaty z tytułu uczestnictwa w zawodach uczestnik otrzymuje:
 1. Prawo startu w zawodach,
 2. Prawo do posiłku i napojów w ramach bufetu organizowanego na trasie przejazdu,
 3. Dodatkowych świadczeń jeśli przewidziane są w ramach konkretnych zawodów.

 

Zasady dotyczące tras i pomiaru czasu

§8

 1. Zawody są przeprowadzane na trasach górskich podzielonej na odcinki specjalne (OS). Organizator dokłada starań aby trasa jak najbardziej oddawała walory krajobrazowe miejscowości, w okół której zawody są organizowane, jednakże priorytetem jest ułożenie odpowiedniej trasy zawodów o bardzo dużym stopniu trudności zarówno kondycyjnym jak i technicznym.
 2. Celem uczestnika jest uzyskanie jak najmniejszego sumarycznego czasu przejazdu wszystkich OS`ów. Odcinki dojazdowe pomiędzy OS`ami nie są wliczane do całkowitego czasu przejazdu zawodników.
 3. Odcinki dojazdowe do poszczególnych OS objęte są limitem czasowym, co oznacza, że uczestnik obowiązany jest stawić się na dany OS przed godzina wskazaną przez Organizatora. Godziny te zostaną podane w trakcie odprawy zawodników i będą dostępne w Biurze Zawodów.
 4. W przypadku gdy uczestnik nie stawi się na danym OS’ie po upływie limitu przewidzianego przez Organizatora, a OS jest nadal otwarty uczestnik ma prawo wystartować jednakże do jego czasu przejazdu doliczana jest kara czasowa wynosząca 1 min za każde rozpoczęte 10 min spóźnienia.
 5. Trasa zawodów publikowana jest na trzy dni przed zawodami na stronie Organizatora.
 6. Istnieje kategoryczny zakaz poruszania się na OS’ach i odcinkach dojazdowych w inny sposób niż na rowerze lub pieszo.
 7. Podczas zawodów niedopuszczalnym jest powtarzanie przejazdów w ramach OS’ów. Organizator zastrzega sobie prawo zezwolenia na powtórzenie przejazdu w wyjątkowych sytuacjach – np. gdy przejazd został przerwany w związku z udzielaniem pomocy innemu zawodnikowi, usunięcia wszelkiego oznakowania trasy w postaci taśm i strzałek itp.

 

§9

 1. Trasa podzielona jest na 4 do 7 OS’ów.
 2. Czas przejazdu każdego OS’u jest mierzony w ramach systemu RFID za pomocą chipa zamontowanego na rowerze.
 3. Uruchomienie licznika czasu i jego zatrzymanie odbywa się przez przejechanie przez bramki ustawione na początku i końcu każdego OS’u.
 4. Poruszenie się po OS’ach poza przejazdem rejestrowanym pomiarem czasu skutkuje nałożeniem na uczestnika kary  polegającej na doliczeniu 15 min do sumy czasów OS’ów.

§10

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia protestu dotyczącego zawodów.
 2. Protest należy zgłosić najpóźniej w terminie 20 min od czasu przybycia na metę ostatniego OS’u ostatniego zawodnika.
 3. Protest rozpoznaje Organizator po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wyjaśnienie okoliczności objętych protestem.
 4. O rozpatrzeniu protestu orzeka Organizator przed publikacją wyników.
 5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

§11

 1. Każdy uczestnik ma bezwzględny obowiązek dokonania przejazdu przez tzw. „bramkę 0” i uczestnictwie w odprawie przed zawodami.
 2. O miejscu położenia „bramki 0” i odprawie Organizator informuje przed zawodami na stronie www oraz w Biurze Zawodów.
 3. Brak dokonania odczytu na „bramce 0” skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika w ramach zawodów.

 

Zasady dotyczące punktacji

§12

 1. Uczestnicy podzieleni są według wieku w następujących kategoriach:
 1. Junior U23 – do  23 roku życia włącznie,
 2. Elita – od 24 do 39 roku życia włącznie,
 3. Masters 40+ – od 40 roku życia włącznie.

 

 1. Uczestnicy podzieleni są dodatkowo na dwie kategorie według płci.
 2. Klasyfikacja indywidualna odbywa się dla każdej płci osobno według kategorii wskazanej w ust 1 niniejszego paragrafu.

 

§13

 1. Uczestnicy mogą dodatkowo zrzeszać się w drużyny (teamy).
 2. Team musi składać się co najmniej z dwóch zawodników.
 3. Deklaracja przystąpienia do temau polega na wpisaniu jego nazwy w odpowiednie pole podczas procesu rejestracji.
 4. W trakcie sezonu dopuszczalna jest zmiana teamu.
 5. W skład teamu mogą wchodzić zawodnicy z wszystkich kategorii wiekowych bez ograniczeń.
 6. Wynik teamu liczony jest jako suma wyników indywidualnych maksimum czterech najlepszych członków teamu w danych zawodach.

 

§14

 1. Wyniki zawodów przedstawiane są w ramach klasyfikacji obejmującej wszystkie kategorie.
 2. Zawody wygrywa zawodnik, który osiągnie najmniejsza sumę przejazdów wszystkich OS’ów.
 3. W ramach każdej kategorii przyznawane są punkty klasyfikacyjne według wzoru: (suma czasów OSów zwycięzcy w danej kategorii / suma czasów OSów danego zawodnika)*500

 

§15

 1. Równolegle Organizator prowadzi klasyfikację generalną, w ramach której uwzględniane są wyniki poszczególnych uczestników, a także wyniki indywidualne w ramach kategorii oraz wyniki teamów.
 2. Ostateczne wyniki klasyfikacji generalnej przedstawiane są po ostatniej edycji zarodów w danym roku.
 3. W punktacji klasyfikacji generalnej uwzględnia się dwie edycje zawodów, w klasyfikacji bedą uwzględniane jedynie osoby będące na dwóch edycjach zawodów.

 

§16

 1. Uczestnik, który zgłosił swój udział w zawodach a nie przystąpił do nich oznaczany jest w klasyfikacji oznaczeniem DNS.
 2. Uczestnik, który nie ukończył zawodów oznaczany jest w klasyfikacji oznaczeniem DNF. Jeśli uczestnik ukończył niektóre OS’y czas ich przejazdu jest uwidoczniony w klasyfikacji.
 3. Uczestnicy z wynikami DNF i DNS nie otrzymują punktów w ramach kategorii.

Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

§17

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zawody enduro wiążą się z ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
 2. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do posiadaniu kasku i użytkowania go w sposób opisany w regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe  związane z uczestnictwem w zawodach.
 4. W sytuacji gdy na trasie danego OS’u dojdzie do jakiegokolwiek wypadku obowiązkiem Uczestnika jest powiadomić ratowników medycznych oraz  sędziów o zaistniałym zdarzeniu. Organizator zapewnia pomoc medyczną w postaci wyspecjalizowanych ratowników medycznych. Przed zawodami Organizator przekaże numery telefonów do ratowników medycznych.

 

§18

 1. Trasa zawodów nie jest wyłączoną z ruchu pieszych, w związku z powyższym Uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność wobec osób pieszych i innych osób.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia z osobami nie będącymi uczestnikami zawodów uczestnik zobowiązany jest poinformować o powyższym najbliższego sędziego lub Organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w lesie i obszarach gdzie odbywają się zawody.
 4. Uczestnik, który naruszy powyższe zasady odpowiada według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kary

§19

 1. W przypadku naruszenia zasad opisanych w niniejszym regulaminie uczestnik podlega przewidzianym karom.
 2. Ponadto w przypadku naruszenia innych zasad, lub rażącego naruszenia zasad objętych karami wymienionymi w regulaminie (np. uporczywe niezakładanie kasku)  Organizatorowi przysługuje uprawnienie do usunięcia uczestnika z zawodów.
 3. Usuniętemu uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot.
 4. Usunięty uczestnik nie jest uwzględniany w jakiejkolwiek klasyfikacji.

Dane osobowe i ochrona wizerunku

§20

 1. Celem przystąpienia do zawodów jest podanie przez uczestnika danych osobowych o jakich mowa w §5 ust 3.
 2. Brak podania w/w danych uniemożliwia przystąpienie do zawodów.
 3. Administratorem w/w danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na ujawnianie swojego imienia i nazwiska, numeru startowego, płci i kategorii w jakiej występował oraz uzyskanej punktacji i  czasów w ramach strony www Organizatora oraz na stronach patronów medialnych imprezy w ramach publikacji wyników zawodów.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika zawodów na stronie organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi imprezy.
 6. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do modyfikacji, wglądu i żądana usunięcia swoich danych i swojego wizerunku.

 

Postanowienia końcowa

§21

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną powiadomieniu mailowo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej. Opłaty dokonane w ramach odwołanych zawodów są zwracane na żądanie uczestnika lub zaliczane na poczet kolejnych zawodów.
 3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany uczestnika w ramach wykupionego już miejsca. O zmianie uczestnika należy powiadomić Organizatora najpóźniej w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

§22

 1. W związku z zawarciem umowy na odległość uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z treścią w/w ustawy możliwe jest skorzystanie z pouczenia zawartego w załączniku do ustawy co niniejszym organizator czyni:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233, Maciej Pająk maciej.pajak@emtb.pl 781 995 054 lub Michał Jurewicz michal.jurewicz@emtb.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres  Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233, Maciej Pająk maciej.pajak@emtb.pl 781 995 054 lub Michał Jurewicz michal.jurewicz@emtb.pl.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym dla ich rozpoznania są Sądy powszechne, ale także organizacje pozasądowe takie jak Powiatowy rzecznik Konsumentów.
 3. Uczestnik przy zawieraniu umowy obowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania treści bezprawnych.
 4. W celu  poprawnego przebiegu procesu rejestracji uczestnik winien korzystać z urządzenia posiadającego łącze internetowe, przeglądarkę internetową.