Regulamin JoyRide EMTB ENDURO Zakopane

Wpis 194 z 351
Regulamin JoyRide EMTB ENDURO Zakopane

UWAGA!
Podczas zawodów JR EMTB ENDURO w Zakopanem 29.09 obowiązuje zakaz korzystania z wyciągów.

1. Cel zawodów.

Cykl imprez pod szyldem EMTB Enduro inspirowany i patronowany jest przez portal rowerowego enduro EMTB.pl – tak więc założenia i cele imprez są zgodne z ogólnie pojętą misją EMTB.pl.

 

Są to między innymi:

• Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej w Polsce.

• Promowanie istniejących regionalnych szlaków rowerowych, miejscowości i baz turystycznych.

• Inspirowanie do rozwoju i tworzenia nowych tras rowerowych.

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

• Wprowadzanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

 

2. Nazwa imprezy.

EMTB Enduro z następującym podziałem na:

1. JOY-RIDE JOY EMTB Enduro (impreza jednodniowa)

2. JOY-RIDE EMTB Tropy (impreza jednodniowa lub etapowa na orientację z punktami kontrolnymi)

Szczegółowy opis charakterystyki poszczególnych imprez organizowanych pod marką EMTB Enduro opisany jest na stronie www.emtb.pl/zawody oraz portalu www.emtb.pl

 

3. Organizator:

EMTB.pl

 

Maciej Pająk EMTB.pl

Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008 45-283 Opole

NIP: 754 297 13 53

Nr. Konta 25 1090 2138 0000 0001 1601 2993

 

 

Kontakt:

maciej.pajak@emtb.pl  781 995 054

michal.jurewicz@emtb.pl

 

Oficjalna strona internetowa:

www.emtb.pl/zawody

 

Portal :

www.emtb.pl

 

4 Kalendarz imprez.

 

21.04.2012 Myślenice – JR EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

27.05.2012 Kluszkowce – JR EMTB Enduro na Joy Ride Bike Fest

21.07.2012 Mieroszów – JR EMTB Enduro

18.08.2012 Świeradów-  Zdrój – JR  EMTB Tropy

29.09.2012 Zakopane – JR EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

 

5. Warunki uczestnictwa.

 

Uczestnikiem EMTB Enduro będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 

1. Zarejestruje się za pomocą formularza on-line na www.emtb.pl/zawody lub www.joyrideopen.pl   lub dokona pisemnie osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (terminy pracy i miejsce biura zawodów będą podawane bezpośrednio przed imprezami na stronie www.emtb.pl).

 

2.  Dokona opłaty startowej osobiście w Biurze Zawodów.

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez EMTB.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 

Prawo do startu w JoyRide EMTB Enduro mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po odcinkach specjalnych bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

 

6. Opłaty startowe. (zależne od edycji)

 

JOY RIDE EMTB Enduro (29.09.2012 Zakopane)

WAŻNE: Pomiar czasu będzie realizowany za pomocą czytników RFID, które trzeba wypożyczyć w biurze zawodów. Koszt kaucji za czytnik wynosi 20 zł. Wpłaty kaucji będą przyjmowane w biurze zawodów, wyłącznie w banknotach 20 zł lub 10 zł.

50 PLN – pakiet podstawowy (regulamin pkt. 10)

70 PLN – pakiet rozszerzony o karnet na wyciąg (sobota i niedziela) oraz wejście na afterparty

 

Opłata wpisowego może być dokonywana w postaci wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach.

9. Zasady przeprowadzania imprez JOY RIDE EMTB Enduro.

Imprezy JOY RIDE EMTB Enduro zostaną przeprowadzone na trasie górskiej, podzielonej na zamknięte Odcinki Specjalne(OS). Trasa dobierana będzie tak aby biegła po najciekawszych odcinkach wokół miejscowości, w których będą odbywać się poszczególne edycje. Dotyczy to zarówno walorów widokowych, jak i wymagających technicznie i kondycyjnie. Trasy układane będą uwzględniając specyfikę stylu rowerowego enduro. Trasy JOY RIDE EMTB Enduro są bardzo wymagające zarówno kondycyjnie, jak i technicznie.

 

Celem zawodników jest:

 

JOY RIDE EMTB Enduro – uzyskanie jak najmniejszego sumarycznego czasu przejazdu wszystkich OS`ów. Odcinki dojazdowe pomiędzy OS`ami nie są wliczane do całkowitego czasu przejazdu zawodników, obowiązuje ich tylko limit czasowy dojazdu.

Podczas zawodów JR EMTB ENDURO w Zakopanem 29.09 obowiązuje zakaz korzystania z wyciągów.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

start w zawodach

nr startowy

pakiet startowy

ubezpieczenie NNW

profesjonalny pomiar czasu wykorzystujący technologie RFID

 

Klasyfikacja.

JOY RIDE  EMTB Enduro:

Wyścig składa się z od 4 do 6 odcinków specjalnych na których mierzony jest czas. Wygrywa zawodnik z najmniejszą sumą czasów przejazdu wszystkich odcinków specjalnych. Obowiązuje limit czasowy dojazdu na start każdego odcinka specjalnego. Pomiar czasu zaczyna się w momencie startu zawodnika (sędzia lub słupek z czytnikiem RFID) i kończy po zatrzymaniu się zawodnika na mecie przy punkcie pomiarowym (sędzia lub słupek z czytnikiem RFID)

 

Klasyfikacja zawodników:

Kobiety Open

Mężczyźni Open

 

12. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

13. Informacje dodatkowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po odcinkach specjalnych będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik JOY RIDE EMTB Enduro wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Menu