Regulamin JoyRide EMTB Tropy Świeradów Zdrój 18-19.08

Wpis 197 z 351
Regulamin JoyRide EMTB Tropy Świeradów Zdrój 18-19.08

1. Cel zawodów.

Cykl imprez pod szyldem EMTB Enduro inspirowany i patronowany jest przez portal rowerowego enduro EMTB.pl – tak więc założenia i cele imprez są zgodne z ogólnie pojętą misją EMTB.pl.

Są to między innymi:

• Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej w Polsce.

• Promowanie istniejących regionalnych szlaków rowerowych, miejscowości i baz turystycznych.

• Inspirowanie do rozwoju i tworzenia nowych tras rowerowych.

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

• Wprowadzanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy.

EMTB Enduro z następującym podziałem na:

1. JOY-RIDE JOY EMTB Enduro (impreza jednodniowa)

2. JOY-RIDE EMTB Tropy (impreza jednodniowa lub etapowa na orientację z punktami kontrolnymi)

Szczegółowy opis charakterystyki poszczególnych imprez organizowanych pod marką EMTB Enduro opisany jest na stronie www.emtb.pl/zawody oraz portalu www.emtb.pl

3. Organizator:

EMTB.pl

Maciej Pająk EMTB.pl

Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008 45-283 Opole

NIP: 754 297 13 53

Nr. Konta 25 1090 2138 0000 0001 1601 2993

Kontakt:

maciej.pajak@emtb.pl 781 995 054

michal.jurewicz@emtb.pl

Oficjalna strona internetowa:

www.emtb.pl/zawody

Portal :

www.emtb.pl

4 Kalendarz imprez.

21.04.2012 Myślenice – JR EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

27.05.2012 Kluszkowce – JR EMTB Enduro na Joy Ride Bike Fest

21.07.2012 Mieroszów – JR EMTB Enduro

18-19.08.2012 Świeradów- Zdrój – JR EMTB Tropy

29.09.2012 Zakopane – JR EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

5. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem EMTB Enduro będzie osoba, która spełni następujące warunki:

1. Zarejestruje się za pomocą formularza on-line na www.emtb.pl/zawody lub dokona pisemnie osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (terminy pracy i miejsce biura zawodów będą podawane bezpośrednio przed imprezami na stronie www.emtb.pl oraz na ).

2. Dokona opłaty startowej przelewem na konto organizatora lub osobiście w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez EMTB.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Prawo do startu w JoyRide EMTB Tpropy mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po odcinkach specjalnych bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

6. Opłaty startowe. (zależne od edycji)

JOY RIDE EMTB Tropy (18-19.08.2012 Świeradów Zdrój)

WAŻNE: Pomiar czasu będzie realizowany za pomocą czytników RFID, które trzeba wypożyczyć w biurze zawodów. Koszt kaucji za czytnik wynosi 20 zł. Wpłaty kaucji będą przyjmowane w biurze zawodów, wyłącznie w banknotach 20 zł lub 10 zł.

110 PLN –promocyjny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie na konto do dnia poprzedzającego zawody tj 17.08.2012 (w biurze zawodów należy okazać potwierdzenie wpłaty)

150 PLN – koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie gotówkowej w biurze zawodów

Opłata wpisowego może być dokonywana w postaci wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach.

9. Zasady przeprowadzania imprez JOY RIDE EMTB Tropy

Tropy to dwudniowe zawody na orientacje. Polegają na zdobyciu jak największej ilości punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie, w danym limicie czasowym. Przed startem każdego etapu zawodnik dostaje mapę, na której zaznaczone są punkty kontrolne oraz odcinki, które warto przejechać- nie będzie tajemnicą, że głównie będą to najciekawsze single i zjazdy w okolicy. Kluczem do sukcesu, jest wybór optymalnej trasy przejazdu..

Celem zawodników jest:

JOY RIDE EMTB Tropy – zdobycie jak największej ilości punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Wygrywa zawodnik który najszybciej zdobędzie największą sumę punktów kontrolnych z dwóch etapów.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

start w zawodach

nr startowy

pakiet startowy

ubezpieczenie NNW

nocleg z soboty na niedzielę 18-19.08 w schronisku Orle

Klasyfikacja.

JOY RIDE EMTB Tropy:

Wygrywa zawodnik który w najkrótszym czasie zdobędzie największą sumę punktów kontrolnych z dwóch etapów.
Wyścig podzielony jest na dwa etapy. Każdego dnia do zdobycia jest określona w dniu etapu ilość punktów kontrolnych.

Klasyfikacja zawodników:

Kobiety Open

Mężczyźni Open

12. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

13. Informacje dodatkowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po odcinkach specjalnych będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik JOY RIDE EMTB Enduro wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

1 komentarz

Kiana25 grudnia 2016 at 10:40Powtórz

It’s imveratipe that more people make this exact point.

Menu