Regulamin – Myślenice 21.04.2012

Wpis 246 z 351
Regulamin – Myślenice 21.04.2012

1. Cel zawodów.

Cykl imprez pod szyldem EMTB Enduro inspirowany i patronowany jest przez portal rowerowego enduro EMTB.pl – tak więc założenia i cele imprez są zgodne z ogólnie pojętą misją EMTB.pl.

Są to między innymi:

• Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie istniejących regionalnych szlaków rowerowych, miejscowości i baz turystycznych.
• Inspirowanie do rozwoju i tworzenia nowych tras rowerowych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Wprowadzanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy.

EMTB Enduro z następującym podziałem na:

1. EMTB Enduro (impreza jednodniowa)

2. EMTB Tropy (impreza jednodniowa lub etapowa na orientację z punktami kontrolnymi)

Szczegółowy opis charakterystyki poszczególnych imprez organizowanych pod marką EMTB Enduro opisany jest na stronie www.emtb.pl/zawody oraz portalu www.emtb.pl

3. Organizator.

EMTB.pl

Maciej Pająk EMTB
Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008 45-283 Opole
NIP: 754 297 13 53
Nr. Konta 25 1090 2138 0000 0001 1601 2993

Partnerem imprezy jest Gmina Myślenice

Kontakt:
maciej.pajak@emtb.pl 781 995 054

michal.jurewicz@emtb.pl

mateusz.tymoszyk@emtb.pl

Oficjalna strona internetowa:
www.emtb.pl/zawody

Portal :
www.emtb.pl

4 Kalendarz imprez.

21.04.2012 Myślenice –EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

27.05.2012 Kluszkowce – EMTB Enduro na Joy Ride Bike Fest
18.08.2012 Świeradów-Zdrój – EMTB Tropy
29.09.2012 Zakopane – EMTB Enduro razem z Sony Vaio Joy Ride Extreme Series

5. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem EMTB Enduro będzie osoba, która spełni następujące warunki:

1. Zarejestruje się za pomocą formularza on-line na oficjalnej stronie EMTB Enduro lub dokona pisemnie osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (terminy pracy i miejsce biura zawodów będą podawane bezpośrednio przed imprezami na stronie www.emtb.pl ).

2. Dokona opłaty startowej przelewem na konto organizatora lub osobiście w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez EMTB.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Prawo do startu w EMTB Enduro mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po odcinkach specjalnych bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

6. Opłaty startowe. (zależne od edycji)

EMTB Enduro (21.04.2012 Myślenice)

WAŻNE: Pomiar czasu będzie realizowany za pomocą czytników RFID, które trzeba wypożyczyć w biurze zawodów. Koszt kaucji za czytnik wynosi 20 zł. Wpłaty kaucji będą przyjmowane w biurze zawodów, wyłącznie w banknotach 20 zł lub 10 zł.

50 PLN – promocyjny koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem zarejestrowania się on-line na stronie Organizatora oraz uiszczenia opłaty najpóźniej na dwa dni przed zawodami

80 PLN – normalny koszt uczestnictwa w zawodach, płatny gotówką w Biurze zawodów przy osobistym zgłoszeniu się do zawodów w Biurze Zawodów w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty nazwę i miejsce wyścigów, np.: „EMTB Enduro opłata startowa – [edycja imprezy np. Myślenice]”.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach.

7. Dane do wpłaty wpisowego.

W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz podać edycję EMTB Enduro (np. EMTB Enduro Myślenice, EMTB Tropy Mieroszów) której wpłata dotyczy.

Maciej Pająk EMTB
Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008 45-283 Opole
Nr. Konta BZWBK 25 1090 2138 0000 0001 1601 2993

Program zawodów.

21.04.2012 SOBOTA
baza zawodów mieści się pod wyciągiem na górę Chełm
7.00 otwarcie biura zawodów
8.30 odprawa zawodników
9.00 start zawodów, wyjazd do pierwszego OS-u
17.00 zamknięcie mety ostatniego odcinka specjalnego
18.00 uroczysta dekoracja
20.00 afterpParty

9. Zasady przeprowadzania imprez EMTB Enduro.

Imprezy EMTB Enduro zostaną przeprowadzone na trasie górskiej, podzielonej na zamknięte Odcinki Specjalne(OS). Trasa dobierana będzie tak aby biegła po najciekawszych odcinkach wokół miejscowości, w których będą odbywać się poszczególne edycje. Dotyczy to zarówno walorów widokowych, jak i wymagających technicznie i kondycyjnie. Trasy układane będą uwzględniając specyfikę stylu rowerowego enduro. Trasy EMTB Enduro są bardzo wymagające zarówno kondycyjnie, jak i technicznie.

Celem zawodników jest:

EMTB Enduro – uzyskanie jak najmniejszego sumarycznego czasu przejazdu wszystkich OS`ów. Odcinki dojazdowe pomiędzy OS`ami nie są wliczane do całkowitego czasu przejazdu zawodników, obowiązuje ich tylko limit czasowy dojazdu.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

start w zawodach
nr startowy
pakiet startowy
ubezpieczenie NNW
profesjonalny pomiar czasu wykorzystujący technologie RFID

Klasyfikacja.

EMTB Enduro:

Wyścig składa się z pięciu odcinków specjalnych na których mierzony jest czas. Wygrywa zawodnik z najmniejszą sumą czasów przejazdu wszystkich odcinków specjalnych. Obowiązuje limit czasowy dojazdu na start każdego odcinka specjalnego. Pomiar czasu zaczyna się w momencie startu zawodnika (sędzia lub słupek z czytnikiem RFID) i kończy po zatrzymaniu się zawodnika na mecie przy punkcie pomiarowym (sędzia lub słupek z czytnikiem RFID)

Klasyfikacja zawodników:

Kobiety Open

Mężczyźni Open

12. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

13. Informacje dodatkowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po odcinkach specjalnych będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik EMTB Enduro wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

2 komentarze

EMTB ENDURO Myślenice – zapisy, noclegi, objazd trasy | EMTB.pl29 marca 2012 at 23:27Powtórz

[…] Regulamin zawodów […]

EMTB Enduro Myślenice – kolejne wieści. | EMTB.pl12 kwietnia 2012 at 20:28Powtórz

[…] Regulamin  […]

Menu